Studentens ordlista A till Ö

En samling av de ord du som student MÅSTE kunna!

Akademisk kvart

Av tradition brukar föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme.

Alumn

Ordet alumn kommer från det latinska ordet alumnus som betyder elev, lärjunge eller skyddsling. Idag avser vi med alumn en tidigare student från en viss högskola, med eller utan examen.

Amanuens

Person som under sin studietid arbetar på institutionen inom utbildning eller administration.

Campus

Campus är ett universitets- eller högskoleområde, dit ett universitets eller en högskolas verksamhet samlats helt eller delvis.

CSN, Centrala studiestödsnämnden

CSN är den myndighet som beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Dugga

En dugga är en mindre tentamen, som kan ingå som en del av examinationen för en kurs. Den är närmast att likna vid en kontrollskrivning.

Examensarbete

En större uppgift som genomförs i grupp eller enskilt och ofta utgör avslutningen på en utbildning. Kallas ofta exjobb.

Erasmus

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som bland annat ger dig möjlighet att studera i Europa i 3-12 månader. Du kan även välja att göra praktik inom Erasmus+ på ett företag eller organisation i Europa i 2-6 månader. Du får stipendium för att täcka merkostnader.

Examination

Den del (moment) av en kurs som utgör underlag för betygssättning. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga tentamina, projektarbeten och inlämningsuppgifter. För en del moment kan obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vara ett krav för att du ska bli godkänd.

Fakultet

Universitetet är organisatoriskt indelat i olika fakulteter – ämnesområden – för utbildning, forskning och forskarutbildning.

Föreläsning

Den klassiska formen av universitetsundervisning. Vid en föreläsning tar läraren upp viktiga moment i det kursavsnitt som behandlas och kommenterar och kompletterar kurslitteraturen.

Högskolepoäng

Högskolepoäng (hp) är ett sätt att mäta en utbildnings omfattning. Ett studieår är 40 veckor. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 hp under ett studieår. Hur många poäng en enskild kurs ger beror på hur stor arbetsinsats som normalt krävs av studenten för att uppnå kursens mål. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 hp. 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier

Inspark / Introduktion

Inspark är de aktiviteter som nya studenter erbjuds delta i under introduktionsveckorna. Syftet med insparken är att skapa en studiesocialt fungerande samkänsla. Nolla kallas ibland den student som ännu inte hunnit ta några (noll) högskolepoäng.

Kandidatexamen

En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå, omfattande sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). Den ska innehålla minst 90 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 15 hp, samt ett biämne om minst 30 hp.

Lektor

En typ av lärartjänst vid universitet och högskola.

Masterprogram

Ett masterprogram är ett utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 120 högskolepoäng. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Nation

Nationerna är ursprungligen sammanslutningar av studenter från samma landsände. De drivs av studenterna själva och man kan engagera sig i, eller ta del av, en mängd olika aktiviteter. Nationerna hyr ut bostäder, har bibliotek, pub, teater-, musik- och idrottsverksamhet, ordnar traditionella baler samt en rad nationsspecifika arrangemang. Nationer finns endast på de större universiteten!

Omtentamen

Om du inte klarat en tentamen med godkänt resultat finns det ytterligare provtillfällen utöver det ordinarie tentamenstillfället. Ofta läggs omtentamenstillfällen i anslutning till den genomgångna kursen, och ibland strax före terminsstart.

Prefekt

Den person (professor eller annan lärare) som tillsammans med institutionsstyrelsen leder institutionens verksamhet.

Professor

Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde.

Seminarium

En undervisningsform som bygger på en vetenskaplig diskussion i grupp, med krav på aktivt deltagande från alla närvarande.

Sittning

Sittning är i studentsammanhang en middag som intas på kårhus, nationer, sektioner, studentkorridoren eller annan passande plats. Vad som ingår eller hur många rätter det skall vara varierar från sittning till sittning, men vanligtvis ingår alkohol (öl, vin eller snaps). Förutom mat och dryck så kan även klädseln variera på olika sittningar. Det förekommer allt från fracksittningar till sittningar där klädseln är helt valfri, liksom olika teman som gästerna förutsätts anpassa sin klädsel till. Sittningar innefattar en hel del sång.

Stipendier

Stipendium kallas en form av penninggåva för studerande, forskare, konstnärer och kulturarbetare etc. För att få stipendier så måste man göra en ansökan, samt uppfylla kraven som gäller för just det stipendium man söker. Det finns väldigt många olika stipendier att söka och det delas ut miljardbelopp varje år, så det kan vara värt att söka flera stycken på samma gång.

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas egen företagshälsovård. Här finns psykologer, kuratorer, läkare och en stresspedagog. Alla specialiserade på studenters livssituation.

Studentkår

En studentkår tar tillvara studenternas intressen, bland annat i utbildningsfrågor och i studiesociala frågor. Genom kåren representeras studenterna i olika beslutande organ inom universitetet, som områdesnämnder, fakultetsnämnder, konsistoriet och institutionsstyrelser. 

Studieintyg

Ett intyg som visar de utbildningar du läst, vilket betyg du fick och vilket datum kursen avklarades.

Studiemedel

Det vanligaste sättet att finansiera studier är med statliga studiemedel (lån och bidrag) genom CSN, Centrala studiestödsnämnden. Du kan ansöka om studiemedel samtidigt som du söker till en utbildning. Sök för två terminer i taget om du inte vet att du bara ska läsa en termin.

Tenta/tentamen

En muntlig eller skriftlig examination som genomförs vid avslutad kurs eller ett moment i en kurs. Kallas oftast tenta, eller munta om det är frågan om muntligt prov.

Universitet

Universitet är benämningen på vissa högre läroanstalter, som har utbildning och forskning inom många områden. En högskola har vanligen inte samma bredd inom utbildning eller forskning.

Uppsats

B-, C- och D-kurser brukar avslutas med uppsatsskrivande där studenten självständigt behandlar en forskningsfråga.

sv_SESwedish